Prijs totale textiel = prijs (A of B of C)  + textiel tarief

A. Flocage tarief


 1 Kleur  5-20  21-50
A6  4€90 3€90
A5   5€88 4€70 
A4  7€06

5€64 

A3   8€47 6€77 
     
 2 Kleuren  5-20  21-50
A6 6€13 4€90
A5 7€35

5€88

A4

8€82

7€06
A3 10€58 8€47
     
3 Kleuren  5-20  21-50
A6 7€35 5€88
A5 8€82 7€06
A4 10€58 8€47
A3 12€70 10€16
+ Vectorisatie: 50€    
B. Transfert tarief    
B.1 Transfert lichttextiel 5-20 21-50
A5

4€90

3€92
A4 6€15 4€92
     
B.2 Transfert donkertextiel 5-20 21-50
A5 6€13 5€33
A4 7€66 6€13
C. Sublimation tarief
Allen voor ingewikkeldlogo op witte textiel
  5-20 21-50
A6 3€90 2€93
A5 4€68 3€51
A4 5€62 4€21
A3 6€74 5€06