AVV

1. Toepassingsfeer

Deze Algemene Voorwaarden voor Verkoop (AW) passen op elke bestelling toe van producten die door de koper (de klant) bij de verkoper wordt uitgevoerd; de ventnootschap: Printmethod (Neaxia Management) BVBA (Besloten vennootschap met beperkste aansprakelijkheid), hoofdkantoor: Potaerdenbergstraat, 3a, 1070 Brussel BTW: BE0885 987 211, de eventuele algemene voorwaarden van de klant (koper) zijn niet van toepassing. De klant (koper) is iedere persoon die in verband met Printmethod ingaat om één of meer goederen te kopen die op de site van Printmethod.be. worden verkocht. Tegenindelingen met deze Algemene Voorwaarden voor Verkoop zullen van toepassing zijn slechts met een drukkelijke en schriftelijke goedkeuring van de vennootschap Neaxia Management.

2.  Totsandkoming van het (aankoop)contract

Het (aankoop)contract wordt geacht te zijn aangegaan wanneer de verkoper (Printmethod), na ontvangst van een bestelling, een schriftelijke aanvaarding heeft opgestuurd, eventueel binnen de door de koper (klant) bepaalde termijn. Indien de verkoper een vast voorstel heeft gedaan.en daarbij een termijn voor de aanvaarding heeft bepaald, dan wordt het contract geacht te zijn aangegaan indien de koper een schriftelijke aanvaarding heeft opgestuurd voor het verstrijken van die termijn. Het contract komt echter maar tot stand op voorwaarde dat deze aanvaarding ten hoogste een week na het verstrijken van de termijn aankomt. Een wijziging in de voorstellen van de verkoper (Printmethod) is maar geldig indien ze schriftelijk wordt bevestigd. De door de agenten van de verkoper (Printmethod) behandelde zaken zijn maar geldig na rechtstreekse bevestiging door de verkoper (Printmethod) aan de koper (klant).

3.  Beschikbaarheid

Het aanbod van producten en de prijzen van Printmethod zijn geldig zolang zij op de site van Printmethod zichtbaar zijn, zolang de voorraden beschikbaar zijn, bij Printmethod of zijn leveranciers. In geval dat een product niet beschikbaar is, is de klant (koper) op de hoogte erover  gesteld en kan zijn bestelling annuleren doorzich tot de klantendienst van Printmethod (gegevens worden in artikel 1 aangegeven). In ieder geval zal Printmethod niet verantwoordelijk voor de gevolgen kunnen gehouden worden doordat een product niet beschikbaar is.

4.  Aanbod, prijzen en wijzigingen

Het aanbod en de prijzen van de goederen zijn geldig de dag van raadpleging van de site van Printmethod, zij kunnen op elk moment gewijzigd worden, afgesproken dat deze wijzigingen geen enkele invloed zullen hebben op de verplichtingen van de partijen betreffende de vorige bestellingen die door Printmethod worden bevestigd. Eventueel zal elke verandering van de Belgische BTW onmiddellijk op de aangegeven prijzen doorberekend kunnen worden. De voorgestelde prijzen na afloop van het bestellingsproces zijn de globale prijzen en omvatten, behalve tegengestelde vermelding, Belgische BTW en de eventuele administratieve kosten. De prijzen zijn in Euro opgesteld.

5.  Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van de verkoper (Printmethod) tot volledige betaling van de prijs. De koper (klant) verbindt zich ertoe de goederen niet te verkopen noch af te staan aan derden zolang ze eigendom zijn van de verkoper (Printmethod). Bij niet-naleving van dit verbod zal een forfaitaire vergoeding van 50% van de verkoopsprijs verschuldigd zijn door de koper (klant) bovenop de verkoopsprijs en de eventuele verwijlinteresten.

6.  Facturering  

Printmethod reikt een rekening uit in de zin van de wetgeving op BTW   slechts voor de professionele klant (koper) (professionele aankopen).  

Printmethod rei  Deze moet zijn BTW nummer geven of, aan gebrek, zijn ondernemingnummer of zijn nationaal nummer geven. Als de koper (bedrijf) een rekening van aankoop   wil verkrijgen op een verschillend adres dan net leveringsadres, kan hij, op het moment van de bestelling, een adres aangeven en de voorzienkeuze op het bestellingsformulier geldig verklaren en de adequate gegevens coderen.

Printmethod reikt geen rekening van aankoop aan de (niet- professioneel) verbruikers uit. In bepaalde gevallen voorzien alleen door de wet, heeft Printmethod echter de verplichting om een rekening van aankoop te verzenden naar de woonplaats van (niet-professioneel) koper. Een leveringsbon wordt echter altijd samengevoegd met de artikelen/producten die bij de levering worden besteld.

7. Betaling

De betalingen gebeuren in EURO of in de in het contract (bestellingbon) bepaalde munt, de betalingen moeten binnen de 30 dagen van de ontvangst van de rekening. Bij gebrek aan betaling binnen de termijn van 30 dagen, voorziet de wet van 2 augustus 2002, als niets anders door de partijen wordt overeengekomen, dat ervan een moratoir rente van rechtswege en zonder vorige ingebrekestelling zal  gemoeten worden aan de rentevoet die door de Europese Centrale Bank op zijn hoofdverrichting van herfinanciering wordt toegepast, die met zeven punten van percentage wordt verhoogd en afronding aan de halve-punt meerdere.

8. Risico-overdracht

De goederen worden verkocht en definitief goedgekeurd in het atelier van de verkoper(Printmethod), zelfs indien ze franco moeten worden verzonden. De verkoper verwittigt de koper(klant) schriftelijk van de datum waarop deze laatste gehouden is de waar in ontvangst te nemen. Het bericht van de verkoper (Printmethod) moet lang genoeg op voorhand worden gegeven om de koper (klant) in staat te stellen de in dit verband normaal vereiste stappen te ondernemen. Indien de verkoper (Printmethod) tussenkomt om aan de koper de wagons of andere nodige vervoermiddelen ter hand te stellen of om de douaneformaliteiten te vervullen, dan loopt hij uit dien hoofde geen enkele aansprakelijkheid op;alle hieruit voortvloeiende kosten zullen tegen kostprijs worden gefactureerd. De goederen worden vervoerd voor rekening en risico van de koper(klant)

9. Leveringstermijnen.

Tenzij anders overeengekomen, lopen de leveringstermijnen vanaf de eerste van de volgende twee datums:

-de datum van totstandkoming van het contract zoals bepaald in artikel 2

-de datum van ontvangst door de verkoper van het voorschot, indien het contract voorziet in een

dergelijk voorschot voor het begin van de fabricage.

Tenzij anders bepaald in het contract, worden de leveringstermijnen louter als aanwijzing gegeven en kan een eventuele vertraging geen aanleiding geven tot opzegging van de bestelling of tot welke schadeloosstelling ook. Indien de koper de goederen niet in ontvangst neemt op het ogenblik dat ze door de verkoper te zijner beschikking worden gesteld, is hij toch gehouden de normaal voorziene vervaldagen voor de betalingen verbonden aan de levering in acht nemen. Printmethod (de verkoper) zorgt voor de opslag van het materieel op kosten en risico van de koper (klant). Op verzoek van de koper (klant), wordt het marerieel door de verkoper, maar op kosten van de koper (klant) verzekerd.

10.  Recht van afstand doen.

Overeenkomstig de Belgische wet van 14 juli 1991 op de praktijken van handel en de bescherming en de informatie van de verbruiker, de (niet-beroeps) koper die als verbruiker handelt (zoals bepaald aan de artikel 3 van de wet) kan het voorziene recht van afstand doen van §2 voor de contracten niet


uitoefenen: " van levering van producten vervaardigd volgens de specificaties van de verbruiker of duidelijk verpersoonlijkt of die, ten gevolge van hun natuur, niet doorgestuurd kan worden of geschikt zijn om snel te verslechteren of zich te vervallen. Echter in een handelsgeest, beschikt de (niet-beroefs)koper een vol recht van afstand doen van 7 dagen vanaf de levering van de bestelling die hem tegen teruggave van de geleverde producten zal terugbetaald worden.

De professionele koper zal dergelijk recht van afstand doen, met name niet kunnen, in geval van levering van producten uitoefenen die volgens de specificaties van de professionele koper worden vervaardigd, de partijen die dit karakter erkennen, in geval van wijzigingen, welk zij is, die aan het basisproduct worden aangebracht.

11.  Leveringslevering en tarieven

De producten worden aan het adres van levering geleverd dat de klant (koper) op de bestellingsbon gaf en volgens de modaliteiten en de tarieven die volgens de volgende parameters worden afgehangen: gewicht, urgentie en afstand van de levering alleen in de landen die door de diensten van levering van Printmethod geleverd worden. De klant (koper) is verplicht om de staat van de verpakking van de goederen aan de levering te controleren en om de schade die de expediteur veroorzaakte op de leveringsbon, alsmede aan de vennootschap Printmethod te vermelden, binnen een week.

12.  Intellectuele rechten

De klant is bezitter van de intellectuele rechten op het materiaal (logo's, tekeningen, foto's, enz) dat hij ons overbracht en dat hij het recht heeft om het te gebruiken; dat hij in dit verband de enige verantwoordelijke persoon jegens de derden voor elke overtreding van de indelingen op het gebied van de bescherming van het intellectuele eigendom is en dat hij (de klant) tegen elk beroep van de derden garandeert.

13.  Bescherming van het privé-leven

De behandeling door de verkoper (Printmethod) van de persoonlijke gegevens die door de koper (de klant) worden ontvangen, is het doel de uitvoering van deze voorwaarden, het bestuur van de clientèle, de promotie van de producten en diensten van de verkoper (Printmethod), het opstellen van campagne van verpersoonlijke informatie en rechtstreekse marketing, met elektronischepost inbegrepen. Elk moment geniet de koper (de klant) van een recht van vrije toegang, controle en rectificatie van zijn persoonlijke gegevens, overeenkomstig de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van het privé-leven ten opzichte van de gegevensverwerking van persoonlijke aard. De verantwoordelijke persoon voor de behandeling van de gegevens is de zaakvoerder van de verkoper (Printmethod). De koper (klant) machtigt de verkoper (Printmethod) om de verkoop van producten of van de uitkering van de diensten te vermelden die op dit contract staan, in het strikte doel ter promotie van de verkochte producten en of de diensten die door de verkoper worden gepresteerd (Printmethod). De toepassing van deze promotie zal aan de koper (de klant) voorgelegd worden die, op elk moment, deze vergunning zal kunnen terugtrekken. De koper zal echter nooit aan enkele titel dat het is, van schadevergoeding in vervolg van bovenvermelde promotie eisen kunnen.

14.  Recht van toepassing en geschillen

Elk geschil betreffende het gebruik van de Dienst en toepassing of de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden voor Verkoop zal uitsluitend door het Belgische recht geregeld worden.